پرچم کشور تایید شده فوتی بهبودیافته
Afghanistan افغانستان
Albania آلبانی
Algeria الجزایر
Andorra آندورا